کابل اینترنت 12 هزار و 800 کیلومتری آمریکا به چین را فیس‌بوک و گوگل می کِشند