هواوی پیش از پایان سال 2016 به آمار عرضه 100 میلیون گوشی هوشمند دست یافت