جروزالیم پست: اسرائیل وسعودی برای مقابله با ایران هماهنگی می کنند