نیروهای آموزش دیده ترکیه به عملیات موصل ملحق می شوند