افزایش شاخص سهام بورس 100 لندن به رغم کاهش مجدد قیمت نفت خام برنت