اجتماع بزرگ حماسه حسینی، قیام خمینی در قم برگزار شد