پرهزینه‌ترین خانوارهای ایرانی مشخص شدند/ استان تهران با 37میلیون و475هزارتومان