شناسایی قطره باران از ۲۰۰ کیلومتری با رادارهای ایرانی