تروریست ها گذرگاههای انسانی حلب را مین گذاری کردند