مداخلات نظامی و امنیتی آمریکا وضع منطقه را ناپایدار کرده است