اوباما: انتخابات نوامبر رای گیری درباره دمکراسی است