بسته پیشنهادی یک طراح ایتالیایی برای ایران/ طراحی ۱۰۰ رستوران به سبک ایتالیایی در ۱۰۰ هتل