مداخلات نظامی آمریکا وضع منطقه را ناپایدار کرده است