فاکس نیوز:کلینتون هفت در صد نسبت به ترامپ برتری پیدا کرده است