لندن پیش نویس قطعنامه ای را درباره آتش بس در یمن به شورای امنیت ارائه می دهد