مداخلات فزاینده آمریکا وضعیت منطقه را بشدت ناپایدار کرده است