استفاده از سلول ‌های بنیادی برای ترمیم قلب‌ های آسیب دیده