کاهش دوره ریاست اتحادیه جهانی دوچرخه سواری، مهمترین تصمیم کنگره UCI