ورود نیروهای ترکیه به خاک عراق با رضایت بغداد بوده است!