مجوز حضورمان در عملیات موصل صادر نشود، سراغ دیگر گزینه‌ها میرویم!