حقوق یک مدیر بانک برابر است با حقوق 2750 خانواده کمیته امداد