آمار ثبت نام کنندگان در سرشماری اینترنتی از 16 میلیون نفر گذشت