از تمدید سه روزه سرشماری اینترنتی تا نبود مشکل در توزیع اقلام اساسی