ابهام درباره کیفیت سوخت جایگاه‌ها/ سئوالی که بی‌پاسخ ماند