ریاض «عبدالعزیز الشمری» را به عنوان کاردار خود در بغداد تعیین کرد