اختلاف‌نظر آیات مکارم شیرازی، خزعلی و منتظری درباره یک اصل قانون اساسی