نیمی از مردم بریتانیا باور دارند که اسکاتلند از این کشور جدا خواهد شد