مشکل اتصال به شبکه آیفون 7 علاوه بر آمریکاه در چین نیز مشاهده شد