زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورایی راه غلبه بر دشمنان است