مسابقات جهانی استقامت جاده؛ ۲رکابزن جوان ایران به خط پایان نرسیدند