عزاداری کاروان بنی اسد در روز سوم شهادت امام حسین(ع)