نخست وزیرایتالیا: مبارزه با گرسنگی موضوعی سیاسی است