تعرض به شیخ عیسی خط قرمز ملت بحرین؛ امکان مقابله مردم وجود دارد