در حمله افراد مسلح، 3 پلیس شهر کویته در پاکستان کشته شدند