رئیس جمهوری اندونزی وزیر برکنار شده را به کابینه بازگرداند/ ایگناسیوس وزیر انرژی شد