همایش بین المللی کارآفرینی و سرمایه گذاری در تاجیکستان