توقعی از مذاکرات لوزان ندارم/ غرب چشم خود را به روی حقایق باز کند