مراسم شستشوی پای والدین در مدارس کره جنوبی و ژاپن/شهری در 14 طبقه/ مسابقات رالی کودکان