ابراز تاسف ازعدم اجرای کامل برجام/آمریکا مسئول کشتارهای منطقه است