امام جمعه دیر: مقاومت و جهاد کبیر را باید از حضرت زینب آموخت