اطمینان شرکت هواپیمایی بمباردیه از گرفتن سهمی در صنعت هوایی ایران