برخورد قهری با بانکهایی که بخشی از تسهیلات را بلوکه می کنند