تعداد کاربران فعال ماهیانه پین ترست به 150 میلیون نفر رسید