اسراییل و ترکیه ایجاد خط لوله گاز میان دو طرف را بررسی می کنند