زخمی شدن دو نظامی صهیونیست در درگیری با نیروهای فلسطینی