امام جمعه مهاباد: هدف استکبار تامین امنیت اسرائیل در منطقه است