ارتش سوریه شهرک «دیرالخبیه» در غوطه دمشق را آزاد کرد