شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی تهران مشخص شد