لندن: هیچ برنامه‌ای برای عملیات نظامی در سوریه نداریم