افزایش شمار تلفات انفجار اعزاز سوریه به پنجاه کشته